visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home »»  firma  »»  cennik kampania 2011  »»  Domeny dla Firm  »»  OWU

OWU
Ogólne Warunki Umowy Dostawy i Płatności

Usługi Hostowane

Pakiet "Domena + Serwer + Poczta + Aktualizacja"

1. Zakres obowiązywania.
1.1. Poniższe Warunki dostawy i płatności dotyczą wszystkich kontrahentów. W przypadku zawarcia na piśmie z kontrahentem odrębnej Umowy postanowienia OWU stosuje sie w zakresie nieuregulowanym w umowie.

2. Przyjecie zamówienia.
2.1. Zamówienie przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej, jako Faktura VAT z określonego dnia sprzedaży i obowiązuje Strony przez dwanaście (12) miesięcy, licząc od dnia sprzedaży. Faktura VAT dostarczana jest Klientowi w sposób tradycyjny, za potwierdzeniem odbioru. Słowne ustalenia naszych Pracowników lub Współpracowników wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia, w formie Faktury VAT. Pisemne zamawianie innych usług hostowanych, dostarczone musi być faksem na numer: 58 622.50.31 lub e-mailem, oraz dla ważności pocztą do doręczeń: 23-305 Chrzanów, Łada 126.

2.2. Zamówienie przyjmowane jest warunkowo: Zamówienie ustne, złożone przez Zleceniodawcę, w trakcie spotkania Przedstawiciela Firmy Polish Yellow Pages w siedzibie Firmy Zleceniodawcy. Zamówienie musi być zgłoszone, przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy.
2.3. Zamówienie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy.
2.4. W przypadku, gdy po przyjęciu zamówienia stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność kredytową Klienta, Polish Yellow Pages ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń, a w razie odmowy odstąpić od wykonania zamówienia.
2.5. W przypadku, gdy Klient złożył kolejne zamówienie i jednocześnie posiada przeterminowane zobowiązania, Polish Yellow Pages może żądać ich natychmiastowej spłaty lub dodatkowych zabezpieczeń.

3. Polish Yellow Pages przyjmuje Zlecenie na obsługę hostingową Firmy, Organizacji, Instytucji wg. specyfikacji, określonej w Fakturze VAT. Cena za jedną usługę, płatna jest na podstawie cennika*, zamieszczonego na stronie www lub ustalana jest dla każdego Klienta w sposób indywidualny.

*zgodnie z obowiązującym Cennikiem na każdy Rok Wydawniczy

4. Polish Yellow Pages oświadcza, że jest podmiotem wszelkich praw związanych z udostępnioną Usługą (koncepcja, zasoby, obsługa). Polish Yellow Pages oświadcza, iż zawarta przez Firmę, Organizację, Instytucję umowa, nie będzie zawieszana w przypadku braku płatności przez okres trzech (3) kwartałów. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Polish Yellow Pages z winy Klienta (zaległe opłaty powyżej trzech kwartałów) uslugi zostaną zawieszone, a wszelkie przyszłe prawa do domen, zostaną po stronie Polish Yellow Pages.

5. Klient/Zleceniodawca/Konsument, decydujący się na transakcję, jest stroną Usługi (dzierżawa domeny w Pakiecie). Wszelkie prawa do domeny, przysługują Firmie Polish Yellow Pages.
5.1. Przeniesienie praw do domeny, możliwe jest tylko w oparciu o dobrą wolę Firmy Polish Yellow Pages.
 
6. Zawarta Umowa na podstawie dostarczonej Faktury VAT, nie przenosi praw własności do udostępnionej domeny, zarówno w części (samej domeny) jak i w całości (pakiet), stanowi jedynie uprawnienie Klienta, do korzystania z Usług w zakresie ustalonym Umową.
 
7. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi, wyłącznie w celu oraz czasie, określonym w Umowie.

8. Klient korzystający z Usługi zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione technologie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z warunkami
ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Uzyskanie przez Klienta prawa do cesji domeny po zakończonej Umowie, następuje w przypadku, kiedy Klient zrezygnuje ze świadczenia Usług w formie pisemnej, w okresie trwania opłacanego kwartału, przed kolejnym kwartałem. Zleceniodawca nie może zalegać z zapłatą do Polish Yellow Pages za jakiekolwiek usługi - jest to warunek przekazania domeny poprzez cesję. 
9.1. Klient, po zakończonej Umowie, zobowiązuje się wystąpić do Polish Yellow Pages z pisemnym Wnioskiem o dokonanie cesji domeny. Wniosek musi być wypełniony w formie drukowanej i pod rygorem odrzucenia, musi być podpisany przez osobę i/lub osoby (np. wspólnicy), do wniosku muszą być załączone oryginalne odpisy dokumentów firmowych (EDG, KRS, REGON). 
9.2. Po zakończonej Umowie Polish Yellow Pages udzieli Klientowi niezbędnej pomocy w celu prawidłowego wypełnienia dokumentów cesji, przez cały okres trwania postępowania, poprzez Dział Pomoc pod numerem tel. 58 622.50.33, Usługa jest bezpłatna.
9.3. Klient ma prawo do reklamacji przebiegu postępowania procesu cesji, po otrzymaniu zwrotów korespondencji lub niemożności zrealizowania cesji w wyniku zagubienia czy też błędnego wypełnienia dokumentów. Polish Yellow Pages rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Reklamacja musi zostać dostarczona w formie pisemnej na faks: 58 622.50.31 oraz dla ważności pocztą do doręczeń: 81-049 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98.

10. Klient upoważnia Polish Yellow Pages do wystawienia Faktury VAT bez jego podpisu. Faktura VAT zostanie dostarczona: faksem na wskazany przez Zleceniodawcę numer, skanem na wskazany adres e-mail oraz listem poleconym - pocztą do doręczenia na adres siedziby Klienta w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty, dokonanej na podstawie Faktury VAT.

11. Do czasu nieuiszczenia zapłaty za usługę i/lub usługi przez Klienta, wszelkie prawa własności oraz prawa do odsprzedaży domeny, pozostają w gestii Polish Yellow Pages.
 
12. W przypadku nieuregulowania zapłaty za inne usługi przez Klienta w stosunku do Polish Yellow Pages, Klient wyraża zgodę na przeksięgowanie wolnych środków na poczet innych zaległych opłat, a pozostałą kwotę na zbycie do zewnętrznej Firmy Windykacyjnej.

13. W okresie obowiązywania Umowy oraz przez kolejne 36 miesięcy po jej wygaśnięciu (rozwiązaniu) Klient oświadcza, że nie wykorzysta danych będących przedmiotem zawartej Umowy i danych, do których nabył praw poprzez ich przetworzenie w prowadzeniu działalności takiej samej do działalności gospodarczej prowadzonej przez Polish Yellow Pages na Rynku Usług Hostowanych w Polsce i Unii Europejskiej.

14. Strony zachowają postanowienia Umowy w tajemnicy i nie ujawnią ich osobom trzecim ani nie wykorzystają ich bez pisemnej zgody drugiej strony, oprócz przypadków wymaganych przez prawo.

15. Polish Yellow Pages zobowiązuje się do zachowania postanowień Umowy w tajemnicy i nie ujawni ich osobom trzecim (firmie/firmom postrzeganym przez Zleceniodawcę jako konkurencyjne) w okresie trwania Umowy. Zasada nie dotyczy okresu ofertowania.

16. Klient nie może przenieść praw i obowiązków, wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Polish Yellow Pages. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

17. Faktura VAT oraz wszelkie załączniki do niej, będące jej integralną częścią, stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępują wszelkie, uprzednie, pisemne, ustne lub e-mailowe uzgodnienia pomiędzy Stronami.

18. Reklamacje i pisma:
18.1. Uwzględniane są tylko w formie drukowanej, list dostarczony musi być do Działu Obsługi Klientów, pod adresem: 23-305 Chrzanów, Łada 126 z dopiskiem: "POLISH YELLOW PAGES".
18.2. Firma "POLISH YELLOW PAGES" nie rozpatruje Wniosków i Reklamacji nie podpisanych oraz tych dostarczonych w formie online za pomocą poczty elektronicznej.
18.3. Firma "POLISH YELLOW PAGES" nie rozpatruje, nie wysyła do Klientów: pism ponownie, w przypadku kiedy to z Winy Klienta: poczta została przez niego zwrócona (odmowa przyjęcia w sposób bezpośredni, odmowa przyjęcia w sposób pośredni przez Operatora lub Recepcję, w związku z powtórnym Awizo). W takim przypadku, każda sprawa rozpatrywana jest na korzyść: Firmy "POLISH YELLOW PAGES", 23-305 Chrzanów, Łada 126.
18.4. Odpowiedzi na pisma i reklamacje, udzielane są po szczegółowym rozpatrzeniu, jednak nie później jak w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania poczty.

19. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z nią rozstrzygane będą przez Strony polubownie.

20. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: Fakturach VAT, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się Oddział "Polish Yellow Pages" w Lada 126, 23.305 Chrzanów. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych miedzy stronami jest Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim.
 
home »»  firma  »»  cennik kampania 2011  »»  Domeny dla Firm  »»  OWU

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek