visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home »»  firma  »»  biuro prasowe  »»  cennik kampania 2011  »»  Bazy Danych  »»  OWU

OWU

Ogólne Warunki Umowy - Dostawy, Płatności i Odpowiedzialności

Przetwarzanie Baz Danych  Polish Yellow Pages

"Księga Handlu i Usług RP YELLOW PAGES" {TM}

1. Zakres obowiązywania OWU

Poniższe Warunki dostawy i płatności dotyczą wszystkich kontrahentów. W przypadku zawarcia na piśmie z kontrahentem odrębnej Umowy postanowienia OWU stosuje sie w zakresie nieuregulowanym w umowie.

2. Przyjecie zamówienia przez Producenta

2.1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Zleceniobiorcę. Słowne ustalenia naszych Pracowników lub Współpracowników wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia. Pisemne Zamówienie dostarczane jest: faksem na numer: 58 622.50.31 lub e-mailem jako skan, na adres: office@yellpage.pl (do wyboru) oraz pocztą do doręczeń: 23-305 Chrzanów, Łada 126.

2.2. Składane zamówienia musza być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy.

2.3. W przypadku, gdy po przyjęciu zamówienia stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność kredytową Zleceniodawcy, Polish Yellow Pages ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń - w razie odmowy odstąpić od wykonania Zamówienia.

2.4. W przypadku, gdy Zleceniodawca złożył kolejne Zamówienie i jednocześnie posiada przeterminowane zobowiązania, Polish Yellow Pages może żądać ich natychmiastowej spłaty lub dodatkowych zabezpieczeń.

3. Inne procedury Zlecenia

Polish Yellow Pages przyjmuje Zlecenie na udostępnienie rekordów bazodanowych z Bazy Danych „KHiURP”*wg określonej w Zamówieniu specyfikacji od każdej Firmy, Organizacji, Instytucji. Cena za jeden Rekord ustalana jest dla każdego Klienta w ten sam sposób: zgodnie z obowiązującym Cennikiem na każdy Rok Wydawniczy.

*Produkt i Marka Księga Handlu i Usług RP YELLOW PAGES" Rejestr w GIODO http://giodo.gov.pl Panel ADM  http://egiodo.giodo.gov.pl/index.dhtml

4. Prawa własności do Baz Danych

4.1. Polish Yellow Pages oświadcza, że jest podmiotem wszelkich praw związanych z udostępnioną Bazą Danych. Polish Yellow Pages oświadcza, iż Baza Danych jako źródło, zawiera wyłącznie Rekordy Bazodanowe Firm, Przedsiębiorstw i Instytucji i tylko jako baza biznesowa może być przez Zleceniodawcę wykorzystywana.

4.2. Licencjodawca oświadcza, iż jest Producentem, Usługodawcą i Właścicielem „Bazy Danych Yellow Pages” w myśl Ustaw: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.§7., Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie Baz Danych.

4.3. Żadna Licencja nie przenosi na Licencjobiorcę autorskich praw majątkowych do „Bazy Danych Yellow Pages”, oprócz zgody na legalne wykorzystywanie.

4.3. Zawarta Umowa nie przenosi praw własności do udostępnionej Bazy Danych zarówno w części jak i w całości, stanowi jedynie uprawnienie Zleceniodawcy do korzystania w zakresie ustalonym Umową.

5. Podstawowe obowiązki Zleceniodawcy - okresowego użytkownika Baz Danych

5.1. Zleceniodawca zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionych Rekordów bazodanowych, wyłącznie w celu oraz czasie, określonym w Umowie. Zleceniodawca może korzystać z Bazy Danych w formie wyświetlenia, wprowadzenia do pamięci komputera, sporządzania kopii zapasowej i dzielenia na mniejsze pliki, co może być niezbędne do osiągnięcia celu określonego w Zamówieniu.

5.2. Zleceniodawca zobowiązuje się wykorzystać udostępnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

7.1. zgodnie z warunkami ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
7.2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 833 ze zm.),
7.3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.),
7.4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., o ochronie Baz Danych (Dz.U. z 2001, Nr 128, poz. 1402, z 2004, Nr 96, poz. 959, z 2007, Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238,
7.5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001, Nr 49, poz. 508),(tekst jednolity – Dz. U. z 2003, r. Nr 119, poz. 1117 z póź. zm.),
7.6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993, Nr 47, poz. 211) (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
7.7. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975, Nr 9, poz. 49),
7.8. Konwencja związkowa paryska o ochronie własności przemysłowej - tekst ratyfikowany w roku 1931 r. (Dz. U. z 1932 r.

5.3. Zleceniodawca po zakończonej Umowie, zobowiązuje się zwrócić Polish Yellow Pages nośniki (płyty CD i/lub DVD) z wszystkimi udostępnionymi rekordami, a wszelkie kopie Bazy Danych w komputerze lub na innych nośnikach trwale usunąć.

5.4. Po zakończeniu ważności Licencji „Baza Danych Yellow Pages” zapisana na nośniku CD-DVD-ROM musi zostać odesłana przez Licencjobiorcę do Licencjodawcy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia okresu użytkowania, w celu sprawdzenia jej jakości i ilości (Art.6 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie Baz Danych) oraz ochrony Baz Danych (Art.10 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie Baz Danych).

5.5. Po tym okresie, Licencjobiorcy przedłużana jest Licencja na kolejny okres dwunastu (12) miesięcy, zgodnie z Cennikiem na dany rok sprzedaży.

5.6. Przedłużenie Licencji następuje po dokonaniu zapłaty licencyjnej, na podstawie Faktury Proforma, dostarczanej do Siedziby Licencjobiorcy. Nowa Licencja, zostaje dostarczona po zaksięgowaniu należnej opłaty.

5.7. „Baza Danych Yellow Pages” oraz wszystkie pochodne i kopie muszą zostać usunięte z komputera głównego, komputerów zapasowych, stron internetowych Licencjobiorcy, w dniu: zakończenia Umowy do godziny 24:00. Informacja potwierdzająca usunięcie, musi zostać dostarczona w formie pisemnej w terminie do pięciu (5) dni roboczych na adres prawny: 23-305 Chrzanów, Łada 126, oraz emailem na wybrany adres: database@yellpage.pl, biuro.gdynia@yellpage.pl, office@yellpage.pl

5.8. Licencjobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność finansową w wysokość dziesięciokrotnej (10) wartości zakupu (zgodnie z zaksięgowaną przez Producenta Fakturą VAT) oraz cywilną i karną, za szkody związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z „Bazy Danych Yellow Pages” przez Licencjobiorcę:

a. posiadaniem bez należnych opłat licencyjnych,
b. nie zwróceniem do Producenta, po zakończonym okresie użytkowania,
c. w wyniku awarii systemów,
d. z powodu błędu pracowników,
e. w wyniku utraty informacji i Baz Danych bezpośrednio z siedziby Firmy, komputera, stron internetowych,
f. z powody kradzieży internetowej.

6. Uprawnienia Producenta do ochrony Baz Danych

Posiadanie Baz Danych Yellow Pages, bez należnej opłaty jest istotnym naruszeniem warunków Licencji, OWU oraz pozostałych regulacji prawnych, obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej;

6.1. zgodnie z warunkami ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
6.2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 833 ze zm.),
6.3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.),
6.4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., o ochronie Baz Danych (Dz.U. z 2001, Nr 128, poz. 1402, z 2004, Nr 96, poz. 959, z 2007, Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238,
6.5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001, Nr 49, poz. 508),(tekst jednolity – Dz. U. z 2003, r. Nr 119, poz. 1117 z póź. zm.),
6.6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993, Nr 47, poz. 211) (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
6.7. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975, Nr 9, poz. 49),
6.8. Konwencja związkowa paryska o ochronie własności przemysłowej - tekst ratyfikowany w roku 1931 r. (Dz. U. z 1932 r.

7. Opłaty licencyjne.

Opłata licencyjna za używanie Bazy Danych Yellow Pages, będącej częścią Bazy Danych "Księga Handlu i Usług RP YELLOW PAGES";

7.1. Licencjobiorca ponosi opłaty za używanie „Bazy Danych Yellow Pages” w abonenckich opłatach miesięcznych lub jednorazowo (co reguluje Zamówienie), zgodnie z Cennikiem na Kampanię Sprzedaży w danych roku kalendarzowym.
a. cennik dostarczany jest na żądanie: na adres email Licencjobiorcy, lub faksem, lub pocztą do doręczeń,
b. cena zawiera koszt aktualizacji danych, koszty wysyłki do siedziby Licencjobiorcy w Polsce lub za granicą.

7.2. Obowiązkiem Licencjobiorcy jest terminowe regulowanie należnych opłat.
a. podstawą roszczenia jest dostarczona Faktura VAT, lub Faktura PROFORMA,
b. Faktura VAT, Faktura PROFORMA dostarczana jest na adres Siedziby Licencjobiorcy pocztą do doręczeń, faksem, na adres email.

7.3. Za szkody, wyrządzone Licencjodawcy, związane z korzystaniem z „Bazy Danych Yellow Pages” przez Licencjobiorcę, bez należnej opłaty licencyjnej, ponosi Licencjobiorca.

a. Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od świadczenia usługi, licząc od ósmego (8) dnia występującej zaległości płatniczej (akceptowany termin opóźnienia wynosi siedem dni), oraz naliczenia kary umownej w wysokości dziesięciokrotnej (10) wartości zakupu (zgodnie z zaksięgowaną przez Producenta Fakturą VAT), oraz dodatkowo opłatami - zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie Baz Danych: Art.11. pkt.1. ppkt. b), Art.11. pkt.1. ppkt. 4), Art.11. pkt. 2, Art.11. pkt. 3.

b. Licencjodawca ma prawo do obciążenia Licencjobiorcy dodatkową opłatą: „Opłata za Bezumowne Korzystanie z Bazy Danych Polish Yellow Pages”, w wysokości równej dziesięciokrotnej wartości zakupu (zgodnie z zaksięgowaną przez Producenta Fakturą VAT) Umowy Użyczenia „Bazy Danych Polish Yellow Pages” lub kopii Bazy Danych.

c. Licencjodawca ma prawo do obciążenia Licencjobiorcy dodatkową opłatą: „Opłata za Bezumowne Korzystanie z Bazy Danych Yellow Pages”, w wysokości: 7 500,00- € (waluta: EURO), w sytuacji, kiedy to, po zakończonej Umowie i nieważnej Licencji, nie odeśle Bazy Danych w określonym formacie i czasie, co reguluje § 9 Termin Udzielenia Licencji pkt. 2.

7.4. Zleceniodawca upoważnia Polish Yellow Pages do wystawienia Faktury VAT oraz Licencji bez jego podpisu. Faktura VAT zostanie dostarczona: faksem na wskazany przez Zleceniodawcę numer, skanem na wskazany adres e-mail oraz listem poleconym - pocztą do doręczenia na adres siedziby Zleceniodawcy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty, dokonanej na podstawie Faktury VAT. Licencja zostanie dostarczona w okresie trwania Umowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w Umowie. Licencja dostarczana jest w jednym egzemplarzu, poprzez odebranie korespondencji Licencjobiorca, potwierdza otrzymanie Licencji.

7.5. Do czasu nieuiszczenia zapłaty za Bazę Danych przez Zleceniodawcę wszelkie prawa własności oraz prawa do przetwarzania, pozostają w gestii Polish Yellow Pages.

7.6. Zleceniodawca wyraża zgodę na zbycie przez Polish Yellow Pages należnego zobowiązania.

8. Cofnięcie Licencji i Naruszenie Warunków Licencyjnych.

8.1. W wypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków zawartych w Licencji, OWU - Licencjodawcy przysługuje prawo do cofnięcia Licencji ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniu Licencjobiorcy do zaniechania naruszeń.

8.2. Licencjodawcy przysługuje prawo cofnięcia Licencji ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku występującego w stosunku do Licencjodawcy zadłużenia przeterminowanego powyżej siedmiu (7) dni, również zadłużenia wynikającego z dostawy innych produktów i usług w okresie trwania tej Licencji.

8.3. W wypadku cofnięcia Licencji, Licencjobiorca jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z „Bazy Danych Yellow Pages” oraz niezwłocznego zniszczenia wszystkich pochodnych i kopii (Online i Offline) „Bazy Danych Yellow Pages” na komputerze głównym, komputerach zapasowych oraz odesłanie dostarczonego nośnika na płycie CD-DVD-ROM, pod rygorem procedowania opisanego w tej Licencji (pkt.9., pkt.10., pkt.11., pkt.12. niniejszych OWU Ogólnych Warunków Umowy.

8.4. Wszelkie prawa przekraczające zakres udzielonej Licencjobiorcy Licencji są chronione. Naruszenie warunków Licencji upoważnia Licencjodawcę do dochodzenia swych praw zgodnie z prawem autorskim, cywilnym i karnym.

8.5. W wypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków finansowych, zawartych w Licencji oraz w OWU Ogólne Warunki Umowy i/lub Faktury VAT, Faktury PROFORMA (brak należnych opłat w zakreślonym terminie) to Licencjodawca stwierdzi: że nastąpiło naruszenie przez Licencjobiorcę Warunków Licencyjnych i cofnie Licencję, żądając jednocześnie zwrotu „Bazy Danych Yellow Pages” (nośnik) oraz wniesienia opłat, zgodnie z procedowaniem, opisanym w tym OWU Ogólne Warunki Umowy.

9. Dostarczenie Licencji

9.1. Strony zgodnie postanawiają, że nie później niż w terminie do pięciu (5) dni roboczych - od dnia otrzymania od Licencjobiorcy potwierdzenia dokonania przelewu lub w terminie do trzydziestu (30) dni roboczych po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Licencjodawcy - Licencjodawca wyda Licencjobiorcy „Certyfikat Autentyczności dla Bazy Danych Yellow Pages” w jednym (1) egzemplarzu, w wersji elektronicznej (PDF) za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres skrzynki e-mail, oraz dla ważności pocztą do doręczeń (list polecony za potwierdzeniem odbioru). W szczególnych przypadkach Licencjodawcy przysługuje prawo do podjęcia decyzji o formie przesłania Licencji.

9.2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie „Pakietu” w przypadku zmiany przez Licencjobiorcę adresu poczty elektronicznej oraz adresu poczty do doręczeń i nie otrzymania od Licencjodawcy powiadomienia o tym fakcie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem lub działania siły wyższej.

10. Wątpliwości

10.1. W przypadku wątpliwości, co do zasad użytkowania „Bazy Danych Yellow Pages”, Licencjobiorca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Licencjodawcy tylko i wyłącznie na piśmie - w celu uzyskania wyjaśnień. Ważne jest tylko zgłoszenie pisemne, przy spełnieniu warunków USTAWY z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r. Art. 206. § 1.), które zostanie przesłane na numer faksu: Polish Yellow Pages Departament Baz Danych 58 622.50.31, lub e-mailem na adres: database@yellpage.pl oraz dla ważności pocztą do doręczeń na adres prawny: Polish Yellow Pages, Departament Baz Danych, 23-305 Chrzanów, Łada 126.

11. Pomoc 24

W ramach zawartej Umowy Polish Yellow Pages udzieli Zleceniodawcy niezbędnej pomocy w celu prawidłowego korzystania z Rekordów bazodanowych, przez cały okres trwania Umowy, poprzez Departament Bazy Danych Pomoc 24 pod numerem tel. 58 622.50.33, e-mil. pomoc@yellpage.pl Usługa jest bezpłatna.

12. Reklamacje

12.1. Zleceniodawca ma prawo do reklamacji po otrzymaniu zwrotów korespondencji lub niemożności zrealizowania połączenia telefonicznego, jeżeli wynikają z błędnych danych zawartych w Pakiecie. Polish Yellow Pages rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Reklamacja jest ważna przez cały okres trwania Umowy. Reklamacja musi zostać dostarczona w formie pisemnej na faksem na numer 58 622.50.31 lub e-mailem jako skan, na adres office@yellpage.pl (do wyboru) oraz ostatecznie pocztą do doręczeń: 23-305 Chrzanów, Łada 126.

12.2. W celu rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca przekaże Polish Yellow Pages reklamowane rekordy w wersji elektronicznej lub innej ustalonej przez Strony formie.

12.3. Reklamacje i pisma:
a. Uwzględniane są tylko w formie drukowanej, list dostarczony musi być do Działu Obsługi Klientów, pod adresem: 23-305 Chrzanów, Łada 126.
b. Firma "POLISH YELLOW PAGES" nie rozpatruje Wniosków i Reklamacji nie podpisanych oraz tych dostarczonych w formie online za pomocą poczty elektronicznej.
c. Odpowiedzi na pisma i reklamacje, udzielane są po szczegółowym rozpatrzeniu, jednak nie później jak w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania poczty.

13. Ochrona Baz Danych

W okresie obowiązywania Umowy oraz przez kolejne 12 miesięcy po jej wygaśnięciu (rozwiązaniu) Zleceniodawca nie wykorzysta danych będących przedmiotem niniejszej Umowy i danych, do których nabył praw poprzez ich przetworzenie w prowadzeniu działalności takiej samej lub tożsamej do działalności gospodarczej prowadzonej przez Polish Yellow Pages na Rynku Baz Danych w Polsce i Unii Europejskiej.

14. Strony zachowają postanowienia Umowy w tajemnicy i nie ujawnią ich osobom trzecim ani nie wykorzystają ich bez pisemnej zgody drugiej strony, oprócz przypadków wymaganych przez prawo.

15. Polish Yellow Pages zobowiązuje się do zachowania postanowień Umowy w tajemnicy i nie ujawni ich osobom trzecim (firmie/firmom postrzeganym przez Zleceniodawcę jako konkurencyjne) w okresie trwania Umowy. Zasada nie dotyczy okresu ofertowania.

16. Zleceniodawca może przenieść prawa i obowiązki, wynikające z Umowy po uprzedniej pisemnej zgodzie Polish Yellow Pages. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Polish Yellow Pages i Zleceniodawcę pod rygorem nieważności.

17. Umowa oraz załączniki do niej, będące jej integralną częścią, stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępują wszelkie, uprzednie, pisemne, ustne lub e-mailowe uzgodnienia pomiędzy Stronami.

18. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z nią rozstrzygane będą przez Strony w pierwszej kolejności polubownie.

19. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się "Polish Yellow Pages" w Lada 126, 23.305 Chrzanów. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych miedzy stronami jest Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim.

 
home »»  firma  »»  biuro prasowe  »»  cennik kampania 2011  »»  Bazy Danych  »»  OWU

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek