visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home »»  firma  »»  biuro prasowe  »»  cennik kampania 2011  »»  insideYellowPages  »»  OWU

OWU

Zamawianie i Zapłata za Stronę internetową

wykonaną i dostarczoną przez Operatora Firmę "Polish Yellow Pages"

1.Zakres obowiązywania

1.1. Poniższe Warunki dostawy i płatności dotyczą wszystkich Klientów (Zleceniodawców). W przypadku zawarcia z Klientem odrębnej Umowy postanowienia OWU stosuje sie w zakresie nieuregulowanym w umowie.

2. Przyjęcie zamówienia przez „Polish Yellow Pages”

2.1. Zamówienie przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej i obowiązuje po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia ZAMÓWIENIA przez "Polish Yellow Pages". Słowne ustalenia naszych pracowników, współpracowników (Agencji Yellow Pages) wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia przez Departament Obsługi Klienta "Polish Yellow Pages" pod numerem faksu (58) 622 50 31 lub na adres e-mail: office@yellpage.pl (skan dokumentów).
2.2. Składane zamówienie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy.
2.3. W przypadku, gdy po przyjęciu zamówienia stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność kredytową Zleceniodawcy, „Polish Yellow Pages” ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń – a w razie odmowy odstąpi od wykonania zamówienia.
2.4. W przypadku, gdy po przyjęciu zamówienia stwierdzone zostaną fakty podważające upoważnienie osoby reprezentującej Zleceniodawcę, „Polish Yellow Pages” ma prawo żądać przedpłaty – a w razie odmowy odstąpi od wykonania zamówienia.
2.5. Kosztami wynikłymi w związku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Zleceniodawcę do przyjętego zamówienia, jednak włącznie wynikłymi z pracami instalacyjnymi na Serwerze oraz pracami grafika obciążony zostanie Zleceniodawca – jednak nie więcej jak 25% wartości zamówienia ( w kwocie netto). Jako późniejsze zmiany uważane są: kolejne instalacje na innych domenach i/lub serwerach, zmiany kolorystyki, tekstu, grafik i modułów dodatkowych.

3. Projekty, wydruki próbne, pliki i ich koszty

3.1. Materiały do publikacji na Witrynie WWW należy przygotować i dostarczyć w sposób obowiązujący w firmie "Polish Yellow Pages" opisany w "Załącznik/Zamówienie/Brief WWW”. Przygotowanie materiałów do Publikacji, niezgodnie z w/w specyfikacją będzie wiązało sie z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za jedną (1) godzinę pracy grafika.
3.2. Pobrane przez "Polish Yellow Pages" materiały i płyty CD lub DVD służące do wykonania zamówionej Witryny WWW pozostają własnością "Polish Yellow Pages" i mogą być zwrócone wyłącznie na pisemne życzenie Zleceniodawcy złożone w momencie składania zamówienia lub w ciągu 7 dni od przesłania ich do "Polish Yellow Pages".
3.3. Wykonane przez "Polish Yellow Pages" projekty i pliki przetworzone do publikacji w Internecie pozostają własnością „Polish Yellow Pages” i bez zgody "Polish Yellow Pages" nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Projekty podlegają ochronie prawnej.
3.4. Przetworzone do publikacji pliki są przechowywane do sześciu (6) miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia na adres do doręczeń i/lub adres poczty elektronicznej. Po upływie tego czasu mogą być one trwale zniszczone. Nie ma wymogu archiwizowania plików jak również obowiązku informowania Zleceniodawcy o ich zniszczeniu.
3.5. Po wykonaniu zlecenia "Polish Yellow Pages" nie odpowiada za materiały określone w punkcie 3.2. nie odebrane przez Zleceniodawcę w przeciągu 7 dni od daty otrzymania ich od Zleceniodawcy.
3.6. Wykonanie Witryny WWW przebiega w oparciu o dane określone w zleceniu przez Zleceniodawcę. "Polish Yellow Pages" nie jest zobowiązane do oceny ich prawidłowości, celowości. Gdy wymagane będą przez Zleceniodawcę wydruki próbne offline poszczególnych stron Witryny WWW, koszty ich realizacji zostaną doliczone do faktury VAT.
3.7. Przy publikacji Witryny WWW na powierzonych materiałach (zdjęcia, filmy) nie odpowiadamy za stopień ich przydatności jak i za ewentualne wady mogące ujawnić sie w czasie publikacji w Internecie. W takim przypadku zobowiązujemy sie do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o zaistniałej sytuacji.
3.8. Po wykonaniu Witryny WWW zgodnie z dostarczonymi projektami i materiałami Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy przez to nie naruszono praw osób trzecich.
Zobowiązuje sie on wyłączyć „Polish Yellow Pages” od wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz wyłączyć od odpowiedzialności za treść zawartą w publikacji.
3.9. Jeżeli wykorzystanie powierzonych "Polish Yellow Pages" przez Zleceniodawcę do realizacji zamówienia materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich - Zleceniodawca zobowiązuje sie wyłączyć "Polish Yellow Pages" ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.
3.10. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Witryny WWW przez "Polish Yellow Pages" w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych "Polish Yellow Pages".
3.11. Zleceniodawca upoważnia „Polish Yellow Pages” do uwidocznienia logo "Polish Yellow Pages" na wykonanej Witrynie WWW.
3.12. Zleceniodawca ma obowiązek przeglądać próbną publikację w Internecie celem znalezienia błędów oraz innych uchybień. "Polish Yellow Pages" nie odpowiada za błędy przeoczone przez Zleceniodawcę. Zmiany przekazane telefonicznie wymagają pisemnego potwierdzenia. "Polish Yellow Pages" nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zleceniodawcę kolorów, jeżeli "Polish Yellow Pages" nie otrzyma od niego wzorca koloru jakim jest cromalin lub inny wiarygodny wydruk (proof cyfrowy lub wydruk ze skalibrowanej drukarki cyfrowej), który został pisemnie zaakceptowany przez Zleceniodawcę.
3.13. Przy złożeniu powtórnego zlecenia na wykonanie tej samej pracy wymagane jest powtórne dostarczenie wzoru kolorystycznego. Ze względu na różnorodność stosowanych mediów Zleceniobiorca może zażądać ponownej pisemnej akceptacji próby kolorystycznej publikacji.

4. Termin dostarczenia/odbioru wykonanej Witryny WWW

4.1. Informacje o terminach i innych danych związanych ze złożonym zamówieniem udziela Departament Obsługi Klienta (DOK) pod numerem telefonu: (58) 622 50 35, faks: (58) 622 50 31, e-mail: office@yellpage.pl
4.2. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna sie od momentu pisemnego potwierdzenia przez Zleceniodawcę zamówienia jak również dostarczenia wymaganych materiałów. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna sie równiez od dokonania pełnej przedpłaty przez Zleceniodawcę co zostało potwierdzone dostarczeniem Faktury VAT do Zleceniodawcy.
4.3. Termin oddania do użytku Witryny WWW określony jest w przyjętym zamówieniu. Termin oddania wydłuża sie o czas, w przeciągu którego Zamawiający opóźniał wywiązanie sie ze swoich powinności lub zmienił zakres zlecenia. Zmiana zakresu zlecenia oznacza m.in. poprawki kolorystyczne, nowe treści i multimedia, nowe kodowanie, nowe moduły dołączone do Systemu Zarzadzania trescia.
4.4. Termin oddania do użytku Witryny WWW wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których „Polish Yellow Pages” nie było przyczyną, o ile te przeszkody miały znaczny wpływ na realizacje również wtedy, gdy takie okoliczności wystąpią u naszych dostawców. "Polish Yellow Pages" niezwłocznie informuje Zleceniodawcę o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu. Zleceniodawca może zażądać od „Polish Yellow Pages” wyjaśnienia, czy „Polish Yellow Pages” chce wycofać sie z realizacji zamówienia czy tez je zrealizować w przeciągu określonego czasu. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w przypadku zwłoki „Polish Yellow Pages” w udzieleniu wyjaśnień. Roszczenia za powstałe szkody są w takich przypadkach są wykluczone.
4.5. Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane winą „Polish Yellow Pages” nie może przekraczać 10% niezrealizowanej w terminie wartości zlecenia.

5. Gwarancja techniczna, oddanie i przejęcie ryzyka

5.1. Standardowe wykonanie Witryny WWW - skutkuje automatyczną roczną gwarancją techniczną Producenta. Niestandardowy sposób wykonania Witryny WWW wymaga dostarczenia przez Zleceniodawcę pisemnego szczegółowego opisu wykonania Witryny WWW – skutkuje ograniczeniami gwarancji technicznej Producenta.
5.2. Dodawanie innych zewnętrznych modułów, grafiki, realizujemy tylko w oparciu o dodatkowe pisemne zlecenie, na koszt Zleceniodawcy zgodnie z odrębną wyceną.
5.3. Jeżeli publikacja Witryny WWW zostanie opóźnione na życzenie lub z winy Zleceniodawcy to utrzymywanie Witryny WWW odbywa sie na koszt Zleceniodawcy. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości do publikacji w Internecie równa sie jej publikacji.
5.4. Ryzyko utraty jakości obsługi przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą instalacji Witryny WWW u innego jak "Polish Yellow Pages" Operatora Telekomunikacyjnego.
5.5. "Polish Yellow Pages" nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu publikacji Witryny WWW w Internecie, jeżeli jest to następstwem okoliczności leżących po stronie innego Operatora telekomunikacyjnego.

6. Ceny – zapłata

6.1. Ustalona cennikiem cena jednostkowa obejmuje koszt instalacji na Serwerze Operatora - „Polish Yellow Pages”.
6.2. W przypadku opóźnień płatności naliczamy ustawowe odsetki.
6.3. Jeżeli zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki – „Polish Yellow Pages” wstrzyma realizację zlecenia i odmówi przekazania Witryny WWW do publikacji w Internecie. Zaleganie z zaplata za inne uslugi, również skutkuje odmowa przekazania Witryny WWW do publikacji w Internecie.

7. Reklamacja z powodu usterek lub złej jakości i gwarancja jakości

7.1. Zleceniodawca niezwłocznie po dokonaniu instalacji przez „Polish Yellow Pages” sprawdza otrzymany produkt co do ilości zawartych modułów, usterek/braków, cech/jakości i zagwarantowanych właściwości. Oczywiste braki Zleceniodawca musi reklamować do 5 dni roboczych, poprzez pisemne (faksem) i/lub pocztą do doręczeń zawiadomienie.
7.2. Zleceniodawca ma obowiązek wskazania problemów naszemu Regionalnemu Przedstawicielowi (Agencja Yellow Pages) celem potwierdzenia wady.
7.3. Reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Zleceniodawcę wzorca kolorystycznego.
7.4. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych przez Zleceniodawcę. Przyjęcie do publikacji Zleceniobiorca potwierdza odciśnięciem pieczęci na wzorcu kolorystycznym. Jeżeli materiały zostały odesłane na wyraźne życzenie Klienta, klient jest zobowiązany do odesłania wzorów kolorystycznych i na tej podstawie bedzie rozpatrywana reklamacja.

8. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

8.1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Zleceniodawca zwolnił zleceniobiorcę ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.
8.2. „Polish Yellow Pages” nie ponosi odpowiedzialności za złej jakości materiały do publikacji przekazane przez Zleceniodawcę oraz złej jakości usługi towarzyszące wykonane przez Firmy partnerskie Zleceniodawcy.

9. Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo

9.1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Firmy "Polish Yellow Pages" w Lada 126, 23.305 Chrzanów. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych miedzy stronami jest Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim.

home »»  firma  »»  biuro prasowe  »»  cennik kampania 2011  »»  insideYellowPages  »»  OWU

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek